Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΛΙΓΚΙΑΔΕΣ»

Ο Δήμος Ιωαννινών διακηρύττει ότι την 18η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με ανοικτή συνοπτική διαδικασία σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, ο διαγωνισμός για την
ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση οδού προς Λιγκιάδες».

202102647323008_6ΞΦΕΩΕΩ-ΡΛ3_21PROC008225782_PROC 202102647323008_20REQ007722778_PRIM 202102647323008_64ΩΦΩΕΩ-ΤΛΒ_21PROC008225874_NOTICES 202102647323008_TECH-DOCS 202102647323008_ΕΟΠ-ΛΙΓΚΙΑΔΕΣ 202102647323008_ΕΟΠ-ΛΙΓΚΙΑΔΕΣ 202102647323008_ΤΕΥΔ-ΛΙΓΚΙΑΔΕΣ 202102647323008_ΤΕΥΔ-ΛΙΓΚΙΑΔΕΣ 202102647323008_ΨΟ20ΩΕΩ-Ξ78_21REQ008222510_2021-157AAD 202102647323008_ΨΟ20ΩΕΩ-Ξ78_2021-157AAD 202102647323008_ΩΜΠ6ΩΕΩ-ΕΤ7_172AOE_TEMS-APP