Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ”

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

 

 

ΑΡΧΕΙΑ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ