Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΟΥΤΣΙΑΝΗΣ – ΚΙΑΦΑΣ”

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΟΥΤΣΙΑΝΗΣ – ΚΙΑΦΑΣ», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ