Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «B’ Φάση – Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές των επεκτάσεων ΔΕ Ιωαννίνων (2016-2017)».

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016».

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

 

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «B’ Φάση – Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές των επεκτάσεων ΔΕ Ιωαννίνων (2016-2017)» εκτιμώμενης αξίας 806.451,61 €, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και

β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

Δημοσιοποίηση στοιχείων του έργου B’ Φάση – Κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές των επεκτάσεων ΔΕ Ιωαννίνων