Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, για την επιλογή των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή Εφύρας και άλλων οδών στην περιοχή – Β’ φάση»