Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διαγραφή τεχνικών υπαλλήλων από τον Διαγωνισμών Έργων, Μελετών, Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών