Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ιωαννιτών (Φιλόδημος ΙΙ)»