Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια αναλωσίμων (μελάνες) για τα εκτυπωτικά μηχανήματα συνολικού προϋπολογισμού 20.544,32 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α