Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού τηλεφωνίας», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 76.220,32 €