Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την γενική υπηρεσία με τίτλο : «Συντήρηση μεταφορικών μέσων (πλύσιμο γρασάρισμα & επισκευές ελαστικών)» 2022-2023, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 49.947,20 € / α/α ΕΣΗΔΗΣ 156696