Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προμήθεια κάδων για τη διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου Ιωαννιτών» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 156657)