Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : «Αντικατάσταση Δημοτικών Οχημάτων με νέα Ενεργειακά Αποδοτικά και Χαμηλών Εκπομπών Οχήματα», Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 369.892,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ΟΠΣ : 5050123 – α/α ΕΣΗΔΗΣ 157406