Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής για την γενική υπηρεσία με τίτλο : «Επισκευή κάδων απορριμμάτων» έτους 2022, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 59.985,00 €