Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την γενική υπηρεσία με τίτλο : «Συντήρηση μεταφορικών μέσων (πλύσιμο – γρασάρισμα)» 2022-2023, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 32.984,00 €