Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων», Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020, ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», (κωδικός MIS 5050123), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 630.000,00 €