Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια διαφόρων απορριμματοδεκτών», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 49.972,00 €