Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» (τσιμέντα, τσιμεντοσωλήνες, ψυχρή άσφαλτος, πλάκες-κράσπεδα, πλαστικοί σωλήνες υπονόμων, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά υλικά), προϋπολογισμού 159.181,74 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.