Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου (2020-2021)» Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 134.964,38 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 94061)