Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου (2021-2022)» Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 154.245,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»