Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ X ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» («Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»)