Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

«Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού συνολικού προϋπολογισμού 40.184,70 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»