Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

«Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για τις προμήθειες : • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ – ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 79.994,73€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»