Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

«Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Καυσίμων κίνησης & λιπαντικών για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών και των Ν.Π.Δ.Δ. του, προϋπολογισμού 1.447.526,74 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. » , (με δικαίωμα προαίρεσης 373.640,15€ με Φ.Π.Α.)