Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ελαστικών για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, προϋπολογισμού 149.841,60 συμπ. του Φ.Π.Α.