Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5000125 (Τ.Ε.Β.Α.) προϋπολογισμού 42.532,00 € με Φ.Π.Α.