Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της δημόσιας μικτής σύμβασης, με κύριο αντικείμενο αυτής την προμήθεια και τίτλο «Προμήθεια ιστών και φωτιστικών σωμάτων για την οδό Παπαναστασίου», προϋπολογισμού 48.548,48 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..