Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης γενικής υπηρεσίας, με τίτλο «Ανανέωση – διαμόρφωση κόμης ψηλών δέντρων για λόγους ασφαλείας», προϋπολογισμού 39.680,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..