Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 24.800,00 € με Φ.Π.Α.