Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο : «Υπηρεσίες συμβούλου για την αδειοδότηση υδατοδρομίου Λίμνης Ιωαννίνων» , προϋπολογισμού 24.471,40 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.