Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια « Προμήθεια Ανατυπώσεων» ομάδα 1 και «Προμήθεια εκτυπώσεων εκδόσεων βιβλιοδετήσεων και σφραγίδων» ομάδα 2 για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ , προϋπολογισμού 73.479,46€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..»