Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής) για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ , προϋπολογισμού 37.200,00€ (τριάντα επτά χιλιάδων και διακοσίων ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.