Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Μπιζανίου» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ , προϋπολογισμού 49.600,00€ (σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..