Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΠΑΓΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ) ,για τα ο.ε. 2019 & 2020, προϋπολογισμού 62.683,24 € (εξήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τριών ευρώ & είκοσι τεσσάρων λεπτών) συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..