Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια « Προμήθεια Ανατυπώσεων» ομάδα 1 και «Προμήθεια εκτυπώσεων εκδόσεων βιβλιοδετήσεων και σφραγίδων» ομάδα 2 για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ , προϋπολογισμού 73.479,46 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..» Προμήθεια ανατυπώσεων 21.999,46 με Φ.Π.Α. Προμήθεια εκτυπώσεων, εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων και σφραγίδων 51.480,00 με Φ.Π.Α.