Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών», προϋπολογισμού 37.820,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..