Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Προμήθεια Ελαστικών» , προϋπολογισμού 69.849,20€ (Εξήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτά) ενδεικτικά, συμπε-ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..