Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

: «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ» & «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020» & «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, προϋπολογισμού 74.199,18€ (Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»