Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για τις υπηρεσίες γενικής φύσης με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ – ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ» για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, προϋπολογισμού 19.728,40€ (Δέκα εννέα χιλιάδες επτακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..»