Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του υποέργου: «Δημιουργία ισόπεδων κυκλικών κόμβων»

Ο Δικαιούχος Δήμος Ιωαννιτών διακηρύττει ότι την 21 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με
ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία, ο διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου κατασκευής για το υποέργο με τίτλο «Δημιουργία ισόπεδων κυκλικών κόμβων» της πράξης με τίτλο: «Δημιουργία ισόπεδων
κυκλικών κόμβων» (κωδικός ενάριθμος 2021ΕΠ01810014), σύμφωνά με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

2021647341001_ΙΚΚ_ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 2021647341001_ΙΚΚ_ΤΕΥΧΟΣ 2021647341001_ΙΚΚ_ΨΤ0ΣΩΕΩ-Ν9Π_21PROC009841322_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021647341001_ΙΚΚ_21REQ009812505_ΠΡΩΤ-ΕΓΚΡ 2021647341001_ΙΚΚ_65Ρ9ΩΕΩ-Δ7Α_21PROC009841312_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2021647341001_ΙΚΚ_655ΙΩΕΩ-ΥΗΙ_ΔΙΑΚ-ΕΓΚΡ_signed 2021647341001_ΙΚΚ_ESPD_signed 2021647341001_ΙΚΚ_ΕΟΠ_signed