Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ – ΚΟΜΒΟΣ ΒΟΓΙΑΝΟΥ)»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύττει ότι την 5η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με ηλεκτρονική Δημοπρασία σύμφωνά με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερά για την πράξη με τίτλο: «Ολοκλήρωση Μεγάλου Δακτυλίου Πόλης Ιωαννίνων (Κόμβος Πανηπειρωτικού Σταδίου – Κόμβος Βογιάνου)». Ο κωδικός ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (κωδικό ενάριθμου) 2019ΕΠ01810026 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Ολοκλήρωση Μεγάλου Δακτυλίου Πόλης Ιωαννίνων (Κόμβος Πανηπειρωτικού Σταδίου – Κόμβος Βογιάνου)».

 

20190528_ΑΕΠΟ_Ψ1X2OΡ1Γ-ΩΛ2 2021647341013_ΨΞΘΤΩΕΩ-ΘΔΜ_21PROC008662668_ΒΟΓΠΑΝ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021647341013_ΩΖΘΚΩΕΩ-ΨΦΙ_21PROC008663150_ΒΟΓΠΑΝ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2021647342013_Ω3ΙΒΩΕΩ-ΤΡΓ_21REQ008657811_2021-46916_558AAD 2021647342013_ΩΦ1ΕΩΕΩ-ΩΩΥ_2021-524ΑΟΕ-ΕΓΚΡΙΣΗ espd-request FINANCIAL-DOC___220320_e

Sign_Safety-StudyΙΒΠ-ΤΕ-ΤΕΥΧΟΣ-001-Α_verF ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΑΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_fver_es Τεχνική Περιγραφή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΣΔΕ_ΓΝΩΜΗ ΤΣΥ ΦΑΥBUDGET_S1 DESCRIPTION_S1_f Drainage-Study Geological-Study Geotechnical-Study Lighting-Study Planting-Study Road_Design-Study Sign_Safety-Study ΕΣΥ ΙΒΠ-HM-ΟΡΖ-001-002-Α ΙΒΠ-HM-ΟΡΖ-003-004-Α ΙΒΠ-HM-ΟΡΖ-005-006-Α ΙΒΠ-HM-ΟΡΖ-007-008-Α ΙΒΠ-HM-ΟΡΖ-009-010-Α ΙΒΠ-HM-ΟΡΖ-011-012-Α ΙΒΠ-HM-ΟΡΖ-013-Α ΙΒΠ-Σ-ΣΗΜ-013-Α ΙΒΠ-Σ-ΤΔ-001-A ΙΒΠ-Σ-ΤΔ-002-A ΙΒΠ-Σ-ΤΔ-003-Α ΙΒΠ-Σ-ΤΔ-004-Α ΙΒΠ-Σ-ΤΕΧ-001-Α ΙΒΠ-Σ-ΤΕΧ-002-Α ΙΒΠ-Σ-ΤΕΧ-004-Α ΙΒΠ-Σ-ΤΕΧ-005-Α ΙΒΠ-Σ-ΥΔΡ-001-002-Α ΙΒΠ-Σ-ΥΔΡ-003-004-Α ΙΒΠ-Σ-ΥΔΡ-005-006-Α ΙΒΠ-Σ-ΥΔΡ-007-008-Α ΙΒΠ-Σ-ΥΔΡ-009-010-Α ΙΒΠ-Σ-ΥΔΡ-011-012-Α ΙΒΠ-Σ-ΥΔΡ-013-Α ΙΒΠ-Σ-ΥΔΡ-KK1-KK4-Α ΙΒΠ-Σ-ΥΔΡ-KK4-KK8-Α ΙΒΠ-Σ-ΦΥΤ-001-Α ΙΒΠ-ΦΥΤ-ΟΡ-001-002-A ΙΒΠ-ΦΥΤ-ΟΡ-003-004-A ΙΒΠ-ΦΥΤ-ΟΡ-005-006-A ΙΒΠ-ΦΥΤ-ΟΡ-007-008-4 ΙΒΠ-ΦΥΤ-ΟΡ-009-010-A ΙΒΠ-ΦΥΤ-ΟΡ-011-012-4 ΙΒΠ-ΦΥΤ-ΟΡ-013-A