Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύττει ότι την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. (λήξη παράδοσης των προσφορών),  θα  διεξαχθεί  με  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή  Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την πράξη με τίτλο: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ202011_157311205_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_6ΒΘ0ΩΕΩ-Μ2Δ_20PROC007943541 202011_157311205_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΨΔΧΔΩΕΩ-ΔΜΤ_20PROC007943531 202012_975AOE_9Ψ5ΩΩΕΩ-ΔΓ8 202012_1040AAY_ΩΛΡΞΩΕΩ-9ΑΑ_20REQ007943499 202012_1154AOE_Ω72ΝΩΕΩ-ΡΚ4 202012_157311205_ΜΕΛΕΤΗ 202012_157311205_ΤΕΥΔ_WORKS 202012_157311205_ΤΕΥΔ_WORKS FINANCIAL_DOC___230320