Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύττει ότι την 15η  του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών),  θα  διεξαχθεί  με  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή  Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για το έργο με τίτλο: «Τεχνικές Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου».

 

202009_744ΑΟΕ_ΕΓΚ-ΟΡΩΝ 202011_1014ΑΟΕ_ΕΓΚ-ΟΡΩΝ_v2 202011_307323307_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΑ)_62ΨΝΩΕΩ-ΨΕ3_20PROC007723506 202011_307323307_ΕΟΠ94082 202011_307323307_ΜΕΛΕΤΗ 202011_307323307_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΑ)_9ΔΦ8ΩΕΩ-ΟΚ0_20PROC007723478 202011_307323307_ΤΕΥΔ_WORKS 202011_307323307_ΤΕΥΔ_WORKS_es