Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στην Κοινότητα Βασιλικής»

Ο Δήμος Ιωαννινών διακηρύττει ότι την 18η  του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών),  θα  διεξαχθεί  με  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή  Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στην Κοινότητα Βασιλικής».

202011_991-ΑΟΕ_6ΖΝΖΩΕΩ-221 202011_307323221_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΑ)_ΨΦΡ6ΩΕΩ-3ΘΛ_20PROC007707477 202011_307323221_ΕΟΠ93976 202011_307323221_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΨΥΩΠΩΕΩ-Ρ59_20PROC007707373 202011_307323221_ΤΕΥΔ-WORKS ΤΕΥΔ_WORKS

ΤΕΥΧΟΣ_2