Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Δ.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΛΑΣΠΟΤΟΠΟΣ –ΒΟΤΑΝΙΚΌΣ – ΚΙΆΦΑ)»

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Δ.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΛΑΣΠΟΤΟΠΟΣ – ΒΟΤΑΝΙΚΌΣ- ΚΙΆΦΑ)»

 

TEΥΔ ΛΑΣΠΟΤΟΠΟΣ TEΥΔ ΛΑΣΠΟΤΟΠΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΛΑΣΠΟΤΟΠΟΣ (ΑΑ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Οικονομική_προσφορά_Έργου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΑΣΠΟΤΟΠΟ (ΑΑ)