Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ” ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ”

Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

 

0. ΜΕΛΕΤΗ (esTS) 4.2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ (ΑΑ)_signed ΚΗΜΔΗΣ 4.3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ (ΑΑ)_signed ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΜΔΗΣ 6. TEΥΔ ISO ΔΙΑΝΟΙΞΗ 6. TEΥΔ ISO ΔΙΑΝΟΙΞΗ_signed Γενικό_Έντυπο_Οικονομικής_Προσ_271120-3_signed