Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΟΡΙΖΌΝΤΙΑ – ΚΆΘΕΤΗ ΣΉΜΑΝΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΊΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΎ ΔΙΚΤΎΟΥ»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Οριζόντια – κάθετη σήμανση – διαγραμμίσεις οδικού δικτύου», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

 

0. ΜΕΛΕΤΗ_signed 4.2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4.3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6. TEΥΔ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 6. TEΥΔ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ_signed ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ_signed