Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ”

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Υποδομών Δικτύου
Δημοτικού Φωτισμού», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

 

0. MELETH 4.2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΑΑ)_signed ΚΗΜΔΗΣ 4.3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΑΑ)_signed ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΜΔΗΣ 6. TEΥΔ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 6. TEΥΔ ΦΩΤΙΣΜΟΣ_signed Γενικό_Έντυπο_Οικονομικής_Προσ_271120-4_signed