Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ” ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ”

Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση υποδομών στην περιοχή του Κάστρου», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

 

0. MELETH KASTRO 4.2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΣΤΡΟ (ΑΑ)_signed ΚΗΜΔΗΣ 4.3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΣΤΡΟ (ΑΑ)_signed ΔΙΑΥΓΕΙΑ 4.3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΣΤΡΟ (ΑΑ)_signed ΚΗΜΔΗΣ 6. TEΥΔ ΚΑΣΤΡΟ 6. TEΥΔ ΚΑΣΤΡΟ_signed ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed