Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ»

Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για την εκπόνησή της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες συμβούλου για τη συγκρότηση φακέλου ιστορικής και αρχαιολογικής τεκμηρίωσης μνημείων της ΒΑ περιοχής του Κάστρου Ιωάννινων και τη διαχειριστική υποστήριξη για την προώθηση της διαδικασίας ένταξης των έργων στο ΕΣΠΑ», με κριτήριο ανάθεσης της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016». Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης.

2021306142007_21REQ008554794_ΨΤ4ΠΩΕΩ-4ΚΕ_2021-38147-514ΑΑΔ_CONS40000 2021306142007_CONS40000_6ΘΩΚΩΕΩ-ΦΚΘ_21PROC008597354_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2021306142007_CONS40000_6Κ32ΩΕΩ-ΕΞΓ_21PROC008597415_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021306142007_CONS40000_63ΡΞΩΕΩ-1ΙΗ_2021-418AOE_NOTICE-ΕΓΚΡΙΣΗ 2021306142007_CONS-40000_ΕΟΠ 2021306142007_CONS-40000_ΕΟΠ_signed 2021306142007_CONS-40000_ΤΕΥΔ 2021306142007_CONS-40000_ΤΕΥΔ_signed 2021306142007_CONS-40000_ΤΕΥΧΟΣ-ΤΕΧΝΚΩΝ-ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ_signed_signed