Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΠΙΣΤΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ (PUMP TRACK)»

0. ΜΕΛΕΤΗ PUM TRAK_signedΟ Δήμος Ιωαννιτών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΠΙΣΤΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ (PUMP TRACK)», με κριτήριο ανάθεσης της «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)», όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης

 

4.2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΑ)_signed ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΜΔΗΣ 4.3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΑ)_signed ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΜΔΗΣ 6. TEΥΔ PUMPTRACK 6. TEΥΔ PUMPTRACK_signed 7. Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___250521_signed